Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy Koalice pro podporu očkování

21. 7. 2011

 

STANOVY
KOALICE PRO PODPORU OČKOVÁNÍ
 
Článek I.
Základní ustanovení
 
1.     KOALICE PRO PODPORU OČKOVÁNÍ (KPPO) je dobrovolné občanské sdružení ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., nezávislé na politických stranách (dále jen sdružení).
 
Článek II.
Cíle a činnost sdružení
1. Cílem sdružení je:
a)     organizace konferencí, seminářů a jiných odborných akcí v oblasti vakcinologie,
b)    realizace projektů v oblasti podpory očkování,
c)     výměna informací a spolupráce mezi členy sdružení a dalšími organizacemi podobného zaměření v České republice i v zahraničí
d)    organizace a podpora edukačních programů a aktivit,
e)     poskytování odborných vyjádření, zpráv, posudků a doporučení v oblasti očkování a cestovní medicíny,
f)     získávání grantů na podporu očkování,
g)    odborná garance a podpora časopisu Očkování a cestovní medicína.
 
 
Článek III.
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení se může stát jakákoliv osoba se zájmem o oblast očkování, která souhlasí se stanovami sdružení. Členství v jiných organizacích, sdruženích nebo politických stranách tímto není omezeno.
2. Členství vzniká schválením předsednictva na základě podání písemné přihlášky.
3. Čestným členem se může stát jakákoliv osoba z České republiky nebo ze zahraničí, která významným způsobem přispěla k naplňování cílů sdružení. Členství těmto osobám uděluje předsednictvo. Práva čestného člena jsou rovnocenná s právy řádného člena sdružení.
4. Členstvo ve sdružení zaniká:
    a) písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení doručeným předsednictvu sdružení,
    b) vyloučením na základě rozhodnutí předsednictva, např. při závažném porušení cílů sdružení, dobrého jména sdružení, stanov organizace, nebo při spáchání úmyslného trestního činu apod.
    c) úmrtím člena,
    d) zánikem sdružení.
 
Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1. Práva členů sdružení:

     a) podílet se na činnosti sdružení, na přípravě a realizaci projektů sdružení,
     b) zúčastňovat se akcí organizovaných pro členy sdružení,
    c) být volen a volit orgány sdružení,
    d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich stanovisko,
e)     být informován o rozhodnutích orgánů sdružení,
    f) zúčastňovat se veřejných zasedání orgánů sdružení,
g) podávat návrhy na změny stanov sdružení.
 
2. Povinnosti členů sdružení:
   
 a) dodržovat stanovy,
 b) propagovat a obhajovat zájmy, cíle a jméno sdružení a aktivně se zapojovat do činnosti sdružení.                                                                                                                                     
.
 
Článek V.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
1.
předsednictvo,
2.
předseda,
3.
revizor.
 
1.     Předsednictvo
a)     Nejvyšším orgánem sdružení je předsednictvo. Předsednictvo sdružení je kolektivní orgán, který řídí činnost sdružení, vykonává koncepční, rozhodovací a kontrolní činnost.
b)    Řádné členy předsednictva volí členové sdružení. Čestným členem předsednictva může být i člen sdružení, zvolený nadpoloviční většinou hlasů řádných členů předsednictva, zvolených členskou základnou.
c)     Předsednictvo:
1)     schvaluje změny a doplňky stanov sdružení,
2)     volí a odvolává čestné členy předsednictva, předsedu, revizora,
3)     rozhoduje o zrušení nebo sloučení sdružení,
4)     rozhoduje o zřízení, sloučení nebo zrušení odborných sekcí sdružení,
5)     schvaluje plán činnosti a výroční zprávu sdružení,
6)     schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření.
d)    Předsednictvo sdružení je minimálně 3-členné a funkční období jeho členů je pětileté. Před uplynutím tohoto období předsednictvo vyhlásí termín a způsob konání voleb.
e)     Po registracii sdružení až do termínu voleb jmenují první členy předsednictva členové přípravného výboru. Termín prvních voleb musí předsednictvo vyhlásit do 12 měsíců od registrace sdružení.
f)     Předsednictvo se schází podle potřeby. Rozhodování a hlasování předsednictva se může uskutečňovat i prostřednictvím elektronické pošty (E-mail), přičemž tato se archivuje i v papírové formě (hard-copy).
g)    Výkon funkcí v předsednictvu je bezplatný. Členům předsednictva sdružení se můžou hradit jen účelově vynaložené výdaje, které jim vzniknou v souvislosti s realizací činnosti sdružení a s výkonem jejich funkce.
h)     Předsednictvo sdružení rozhoduje o všech záležitostech, týkajících se sdružení, pokud nejsou stanovami svěřené do působení jiných orgánů.
 
2. Předseda sdružení
a)     Výkon funkce předsedy sdružení je bezplatný. Mohou mu být hrazeny jen účelově vynaložené výdaje, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce a s realizací činností sdružení.
b)    Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a je oprávněn ve jménu sdružení činit a podpisovat za něho samostatně. V případe potřeby tak může činit i ním písemně pověřený člen předsednictva sdružení.
c)     Předseda sdružení jmenuje místopředsedu resp. místopředsedy sdružení.
d)    Předseda sdružení má právo hospodařit s majetkem sdružení.
e)     Předseda sdružení řídí chod sdružení a zabezpečuje plnění jeho poslání a úkolů uložených předsednictvem sdružení.
f)     Funkční období předsedy je pětileté. Po registraci sdružení se až do termínu voleb, případně do jiného rozhodnutí předsednictva, stává předsedou sdružení zplnomocněnec přípravného výboru.
g)    Činnost předsedy sdružení kontroluje předsednictvo sdružení.
h)     Předsedu volí a odvolává předsednictvo sdružení nadpoloviční většinou hlasů všech členů předsednictva.
i)      Předseda vypracovává jednou ročně zprávu o činnosti, kterou předkládá předsednictvu sdružení.
3. Revizor
a)     Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost zodpovídá předsednictvu. 
b)    Funkce revizora je neslučitelná s členstvím v jiných orgánech sdružení.
c)     Revizora sdružení volí předsednictvo a je volen na období jednoho roku.
d)    Revizor sdružení:
  - kontroluje hospodaření sdružení,
  - upozorňuje orgány sdružení na nedostatky a navrhuje opatření na jejich odstranění,
  - kontroluje dodržování stanov a vnitřních předpisů,
  - předkládá zprávu o vykonaných revizích a hospodaření sdružení předsednictvu.   
 
Článek VI
Hospodaření
1. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, s majetkem se kterým má právo hospodařit, respektive s majetkem svěřeným.
2. Majetek sdružení slouží k zabezpečení poslání a rozvoje činnosti.
3. Příjmy sdružení tvoří hlavně:
    a) sponzorské příspěvky, granty, dotace, dary, příspěvky fyzických a právnických osob tuzemských i zahraničních, výnosy z charitativních akcí, odborné, publikační, konzultační a edukační činnosti,
    b) úhrady za vynaložené náklady při realizaci programů sdružení,
    c) příjmy z hospodářské činnosti (poskytnutí prostoru na internetových stránkách, pronájem originálních videí propagujících očkování a dalších propagačních materiálů apod.), která neslouží výdělečným cílům a je v souladu se stanovami sdružení.
4. Hospodaření sdružení se řídí všeobecně závaznými předpisy, platnými pro tento typ organizace.
Článek VII
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
2. O zániku sdružení rozpustěním nebo o sloučení rozhoduje předsednictvo sdružení.
 
Článek VIII
Majetkové vypořádání v případě zániku sdružení
1. Před zánikem sdružení se vykoná likvidace.
2. Majetek a ostatní aktiva sdružení se nemohou v případě likvidace sdružení převést nebo přerozdělit na podnikatelské subjekty. Veškerý zbylý majetek a aktiva sdružení musí být použity výhradně na veřejně prospěšné, charitativní, vědecké nebo vzdělávací účely.
3. Předsednictvo sdružení rozhoduje o likvidaci a ustanovuje likvidátora.
 
Článek IX
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy sdružení nabývají platnosti jejich schválením zakládajícimi členy sdružení.
2. Občanské sdružení vzniká dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.